inici la societat galeria situació contacte
     Seguretat

INFORMACIÓ

La Llei i Reglament de caça estableixen unes zones de seguretat on es prohibeix disparar, amb caràcter general, en direcció a les mateixes. També es fixen un seguit de distàncies al seu voltant on es prohibeix l'ús d'armes de foc. Avui dia, no complir aquestes normes és considerat com a infracció administrativa molt greu.

Zona de seguretat Límit de la zona Límits en què es prohibeix fer ús d'armes de foc
    Prohibició general: és prohibit disparar en direcció a les Zones de Seguretat llevat que sigui impossible batre la zona. També és prohibit disparar cap a concentracions de bestiar.
VIES I CAMINS D'ÚS PÚBLIC:
Camins
Carreteres
Autovies i autopistes
CAMINS: el seu ample.
CARRETERES: el seu ample més una franja de 8 m a cada costat.
AUTOVIES I AUTOPISTES: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CAMINS: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CARRETERES: el límit de la zona més una franja de 50 m a cada costat = 58 m.
AUTOPISTES I AUTOVIES: el límit de la zona, més una franja de 50 m a cada costat = 75 m.
VIES PECUÀRIES CARRERADA: 75 m
CORDELES: 37,5 m
SENDERES: 20 m
ABEURADORS I DESCANSADORS: la superficie que es determini.
CAMINS: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CARRETERES: el límit de la zona més una franja de 50 m a cada costat = 58 m.
AUTOPISTES I AUTOVIES: el límit de la zona, més una franja de 50 m a cada costat = 75 m.
VIES FÈRRIES El seu ample més 20 m a cada costat. El límit de la zona més 25 m = 45 m a cada costat.
AIGÜES PÚBLIQUES, ELS SEUS CABALS I MARGES El cabal més 5 m a cada costat. -Es permet l'ús d'armes, llevat que hi hagi perill per a les persones o animals.

-Si travessen o toquen amb acotats només poden caçar els titulars d'aquests terrenys (prèvia autorització administrativa).

 

NUCLIS URBANS I RURALS, LES ZONES HABITADES I LES SEVES PROXIMITATS El que ocupin les últimes edificacions, ampliades amb una franja de lOO m en totes direccions. Dins del límit de la Zona de Seguretat.
Les persones que intervinguin en el desenvolupament de la cacera del porc senglar en qualsevol de les seves modalitats per raons de seguretat han de portar una peça de roba de colors d'alta visibilitat, dins la gamma del groc al vermell.

Rètol homologat per senyalització de zona de caça

  comunicats

  ordre de vedes

  normativa

  noticies

  seguretat

  el temps

  risc incendis

  caceres

 

ENLLAÇOS

  Federació Catalana

  Federació Lleida

 

 
 
 
 
 
 
       
           
 

 © 2013-17 scllobera.org  :: Nota legal :: Creació i disseny antoniocaro.net